Disclaimer

Website Reglement

Dit reglement is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website door de bezoeker daarvan. De gelding van dit reglement wordt geacht te zijn aanvaard door het geven van enige opdracht met betrekking tot deze website na het verschijnen van de homepage daarvan.

Doel en gebruik website

Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Avanti P&O Services. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van Avanti P&O Services evenals om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Avanti P&O Services en haar activiteiten.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te roepen en te raadplegen. De bezoeker van deze website is overigens slechts bevoegd de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te slaan of te reproduceren.

Rechten op (onderdelen) website

Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van Avanti P&O Services op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.

De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - berusten uitsluitend bij Avanti P&O Services, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avanti P&O Services niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

De rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden - waaronder begrepen brochures, artikelen, nieuwsbrieven e.d. -, berusten uitsluitend bij Avanti P&O Services, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avanti P&O Services niet toegestaan (onderdelen van) de hiervoor bedoelde publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) die publicaties voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

Karakter website

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van Avanti P&O Services tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan Avanti P&O Services tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.

De inhoud van deze website evenals de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.

Overigens zijn op alle van Avanti P&O Services afkomstige offertes en op alle aan Avanti P&O Services verstrekte opdrachten uitsluitend de door Avanti P&O Services gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Inhoud website

Avanti P&O Services streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Avanti P&O Services geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat Avanti P&O Services geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met een van de medewerkers van Avanti P&O Services.

Werking website

Avanti P&O Services streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat Avanti P&O Services geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.

Avanti P&O Services heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat Avanti P&O Services geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website.

Deze website bevat onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door Avanti P&O Services ingericht en worden ook niet door Avanti P&O Services onderhouden, zodat Avanti P&O Services niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.

Avanti P&O Services streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen ('virussen'), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat Avanti P&O Services geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

Dataverkeer via website

Deze website biedt de bezoeker daarvan de mogelijkheid om formulieren te downloaden en om te solliciteren naar bij Avanti P&O Services bestaande vacatures. Avanti P&O Services heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de benodigde gegevens door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt. Onder omstandigheden verdient het dan ook aanbeveling om de in deze website opgenomen informatie-, sollicitatie en andere formulieren (met eventuele bijlagen) per telefax of per post te verzenden.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op: