Beantwoording vragen Belastingplan 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2019 en het wetsvoorstel implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking schriftelijk beantwoord.

Verruiming sportvrijstelling
Het Belastingplan omvat een verruiming van de sportvrijstelling in de omzetbelasting. De staatssecretaris vindt het niet nodig en onwenselijk de verruiming van de sportvrijstelling uit te stellen. Om uitsel was gevraagd met als doel de sector de mogelijkheid te bieden zich beter voor te bereiden op deze maatregel. De sector betrokken geweest bij de compensatieregelingen die verband houden met de verruiming.

Compensatieregeling Bbz
De compensatieregeling waarbij voor alle ontvangers van bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz) die in de periode 2014-2016 te maken hebben gekregen met terugvorderingen van toeslagen als gevolg van het omzetten van een Bbz-lening in een gift is een generieke regeling. De staatssecretaris heeft toegezegd dat hij contact zal opnemen met de Nationale Ombudsman over deze problematiek.

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak
Wanneer de forfaitaire bijtelling voor een fiets van de zaak van 7% naar 0% zou gaan leidt dat tot hogere uitvoeringskosten voor de Belastingdienst. Een bijtelling van nihil betekent een forse stimulans voor het ter beschikking stellen van een fiets. De Belastingdienst moet dan in veel gevallen gaan toetsen of de eigendom van de fiets niet in feite is overgegaan op de werknemer. In dat geval mag de bijtelling niet worden toegepast, maar moet de waarde van de fiets worden belast.

Uitzondering van earningsstrippingsmaatregel voor woningcorporaties
Een uitzondering op de earningsstrippingsmaatregel van het wetsvoorstel ATAD1 voor woningcorporaties zou een vorm van staatssteun zijn die niet is opgenomen in het besluit voor woningcorporaties uit december 2009 van de Europese Commissie. De verwachting is dat de Commissie de vereiste toestemming niet zal geven. Het is niet waarschijnlijk dat woningcorporaties onder de uitzondering voor langlopende openbare-infrastructuurprojecten kunnen vallen. Bij openbare infrastructuurprojecten moet gedacht worden aan projecten die zijn bestemd voor algemeen en gemeenschappelijk gebruik, zoals wegen, bruggen, en tunnels.

Onbelaste studiekostenvergoeding voor kind werknemer
In antwoord op vragen naar de mogelijkheden voor een werkgever om een onbelaste vergoeding te verstrekken voor de studiekosten van een kind van een werknemer ziet de staatssecretaris twee mogelijkheden:

  1. Een vergoeding die belastbaar loon vormt dat per saldo niet belast is door de algemene heffingskorting.
  2. Een vergoeding die belastbaar loon vormt naast inkomen uit een bijbaan waarbij het kind de scholingskosten kan aftrekken, waardoor per saldo geen belasting wordt geheven.

De door de vragensteller geopperde mogelijkheid dat de werkgever gebruik maakt van de gerichte vrijstelling voor studiekosten onder de werkkostenregeling is niet mogelijk.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 21-11-2018