Category Archives: Corona update

Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19

De minister van LNV heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de openstelling van de regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) per 7 juli. De OVK heeft als doel om de maxima van het steunpakket voor de primaire landbouwbedrijven gelijk te trekken met die van niet-landbouwbedrijven. Het maximum van het Europese tijdelijke staatssteunkader voor landbouwbedrijven bedraagt € 225.000 en is lager dan het maximum voor andere bedrijven van € 1,8 miljoen. Daarom is onder een andere paragraaf van het tijdelijke staatssteunkader een regeling opgesteld, die het mogelijk maakt om ook middelgrote land- en tuinbouwbedrijven (SBI-codes 01.1 tot en met 01.5) substantieel te helpen.

Het betreffende staatssteunkader bepaalt dat, anders dan bij de TVL, omzetverlies niet direct gedekt kan worden. De subsidie moet gebaseerd worden op de ongedekte vaste kosten. Van de ongedekte vaste kosten wordt 70% vergoed. De OVK vormt een aanvulling op de TVL. Agrarische ondernemers moeten eerst de reguliere TVL volledig benutten voordat zij toekomen aan de OVK.

De OVK kan in één keer worden aangevraagd voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021. De subsidie voor deze twee kwartalen wordt in één keer verleend.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | DGA-EIA / 21162046 | 20-07-2021

Steunmaatregel varend erfgoed

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud van het varend erfgoed, de zogenaamde bruine vloot. De regeling is een aanvulling op de TVL en betreft de voor de bruine vloot onvermijdbare variabele lasten. Voor de vormgeving van de regeling is waar mogelijk aangesloten bij de systematiek van de TVL.

De subsidie is bedoeld voor in Nederland gevestigde mkb-ondernemingen, die in het handelsregister zijn ingeschreven onder de SBI-code 5010, 5030 of 9103 of die activiteiten verrichten die onder deze codes vallen. De onderneming dient eigenaar te zijn van een historisch zeilschip, waarvan de kiel is gelegd in 1971 of eerder en dat wordt gebruikt voor de passagiersvaart. De regeling geldt uitsluitend voor private ondernemingen. De subsidie wordt bepaald op basis van de omzet in de referentieperiode, het omzetverlies in de subsidieperiode, het percentage vaste lasten en variabele lasten en het subsidiepercentage.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een onderneming ten minste 30% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald door de omzet van het tweede tot en met het vierde kwartaal van 2020 te vergelijken met dezelfde periode in 2019. Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie moeten de vaste en variabele lasten van de onderneming meer dan € 1.000 bedragen. Overeenkomstig de systematiek van de TVL worden de vaste en variabele lasten bepaald door de omzet in de referentieperiode te vermenigvuldigen met het omzetverlies en met het vaste lastenpercentage plus het variabele lastenpercentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet is bepaald op 43%. Het aandeel variabele lasten in de omzet is bepaald op 30%. Het subsidiepercentage bedraagt 50. Het subsidiebedrag kent een bovengrens van € 124.999 per onderneming.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 29 juni 2021 tot en met 24 augustus 2021. De subsidie wordt direct vastgesteld, zonder voorafgaande beschikking tot subsidieverlening. Het volledige subsidiebedrag wordt direct uitgekeerd. De uiterste datum van subsidievaststelling is 31 december 2021. Na deze datum vervalt de regeling.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | besluit | Staatscourant 2021, Nr. 33700 | 27-06-2021

Voortgang TONK

De minister van SZW heeft een de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voortgang van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK). In het kader van de verlenging van het steun- en herstelpakket is ook de TONK verlengd tot 1 oktober 2021.

De TONK is geïntroduceerd omdat andere regelingen geen of onvoldoende steun boden. De TONK is opgenomen in het juridisch kader van de bijzondere bijstand als onderdeel van de Participatiewet. Het kader van de bijzondere bijstand betekent dat er sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden waarin de noodzakelijke kosten door een huishouden niet kunnen worden voldaan uit de resterende draagkracht. Gemeenten voeren de TONK uit en kunnen zelf de voorwaarden bepalen waaronder ondersteuning wordt verleend. Het aanvankelijk beschikbaar gestelde budget van € 130 miljoen is verdubbeld.

Het aantal aanvragen voor de TONK ligt lager dan verwacht. Dat biedt gemeenten de mogelijkheid om hun beleid te verruimen. Veel gemeenten hebben de regeling inmiddels aangepast of zijn van plan dat te doen.

De minister is van mening dat gemeenten op een goede wijze invulling geven aan de uitvoering van de TONK en dat de verschillen qua toepassing tussen gemeenten kleiner zijn geworden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 2021-0000107690 | 11-07-2021

Publicatie Garantieregeling Evenementen

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke regeling subsidie evenementen covid-19 (Garantieregeling Evenementen) heeft goedgekeurd. De regeling is op 17 juni 2021 in de Staatscourant gepubliceerd en staat vanaf 18 juni open. De evenementenregeling houdt in dat het Rijk garant staat voor de gemaakte kosten wanneer een evenement door coronabeperkingen van de rijksoverheid niet door kan gaan. De steun is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Het gaat om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Om in aanmerking te komen voor de garantieregeling moeten organisatoren een evenementenvergunning hebben van de gemeente. Een verklaring van lokaal bevoegd gezag dat deze voornemens was een vergunning te verstrekken als het evenementenverbod er niet was geweest is ook mogelijk. Organisaties, die in aanmerking komen voor de regeling, ontvangen 80% van de kosten terug als gift. Voor de overige 20% kan een lening afgesloten worden. Het kabinet heeft € 385 miljoen voor deze regeling gereserveerd.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | publicatie | DGBI / 21163523 | 16-06-2021

Verlenging corona-afspraken België over grensarbeid

Nederland en België hebben de overeenkomst over de behandeling van grensarbeiders tijdens de coronacrisis verlengd tot en met 30 september 2021. Op grond van deze overeenkomst worden thuiswerkdagen van grensarbeiders onder voorwaarden aangemerkt als werkdagen in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking normaliter uitoefent. Als een werknemer vanwege de coronacrisis thuis blijft zonder te werken, wordt de verdeling van de heffingsrechten gebaseerd op de verhouding van dagen gewerkt in de werkstaat/totaal gewerkte dagen als wanneer de werknemer niet thuis zou hebben gewerkt.

Bron: Ministerie van Financiën | besluit | Staatscourant 2021, Nr. 34005 | 30-06-2021

Overeenkomst met Duitsland over fiscale behandeling van grensarbeiders verlengd

De overeenkomst tussen Duitsland en Nederland betreffende de fiscale behandeling van thuiswerken door grensarbeiders in verband met de coronacrisis en de tijdelijke vrijstelling van enkele Duitse socialezekerheidsuitkeringen is verlengd tot 1 oktober 2021. De overeenkomst is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Ministerie van Financiën | besluit | Staatscourant 2021 nr. 34076 | 30-06-2021

Wijziging regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang

De minister van SZW heeft de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang gewijzigd. De regeling heeft betrekking op een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor de kosten voor kinderopvang voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Bij de vorige wijziging in verband met de tweede sluitingsperiode vanwege COVID-19 was wel bekend wanneer de dagopvang en gastouderopvang zouden openen, maar niet wanneer de buitenschoolse opvang weer zou openen. De BSO is sinds 19 april 2021 geopend. De regeling voorziet in de vaststelling van de peildata die voor de herzieningsperiode worden gehanteerd.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | 2021-0000088599, Staatscourant 2021, Nr. 31759 | 22-06-2021

Besluit betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld gewijzigd

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Volgens de wettelijke regeling moet een op 31 december van een kalenderjaar opgelopen aflossingsachterstand uiterlijk op 31 december van het volgende kalenderjaar zijn ingelopen. Is dat niet het geval, dan blijft de schuld alleen een eigenwoningschuld als per 1 januari daaropvolgend een nieuw ten minste annuïtair aflosschema wordt overeengekomen voor de resterende looptijd.

De coronacrisis vormt de aanleiding voor een alternatieve regeling om een opgelopen aflossingsachterstand in te lopen. De staatssecretaris van Financiën heeft daartoe een goedkeurend besluit gepubliceerd. Het besluit geldt onder voorwaarden ook voor al vóór de publicatie overeengekomen betaalpauzes die verband houden met de coronacrisis. Een betaalpauze kan fiscale gevolgen hebben voor het moment waarop de tijdens de betaalpauze verschuldigde, maar niet betaalde, rente in aftrek komt. Een eventuele schuld voor het inhalen van een renteachterstand valt altijd in box 3.

De alternatieve regeling geldt voor betaalpauzes die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. de belastingplichtige heeft tussen 12 maart en 1 oktober 2021 bij zijn geldverstrekker gemeld dat hij betalingsproblemen heeft door de coronacrisis;
 2. de betaalpauze gaat uiterlijk op 1 oktober 2021 in en is schriftelijk door de geldverstrekker bevestigd; en
 3. de looptijd van de betaalpauze is maximaal twaalf maanden.

Als de lening door een andere geldverstrekker is verstrekt, gelden twee aanvullende voorwaarden:

 1. de terugval in arbeidsinkomen van de belastingplichtige door de coronacrisis bedraagt ten minste 20% over een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden; en
 2. de belastingplichtige kan aannemelijk maken dat hij aan alle voorwaarden voldoet.

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat al eerder dan per 1 januari 2022 resp. 2023 een nieuw aflosschema wordt overeengekomen. Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

 1. In plaats van het wettelijke toetsmoment geldt de dag waarop de betaalpauze afloopt als toetsmoment voor de aflossingsachterstand.
 2. Het nieuwe aflosschema is gebaseerd op de omvang van de schuld volgens het oude aflosschema, verhoogd met de aflossingsachterstand.
 3. Het nieuwe aflosschema heeft maximaal dezelfde resterende looptijd als de oorspronkelijke schuld.
 4. Het nieuwe aflosschema moet zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze ingaan, maar uiterlijk op 1 januari 2022 resp. 2023.

Het kan gewenst zijn de resterende lening te splitsen in de resterende hoofdsom en de door de betaalpauze ontstane aflossingsachterstand. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat alleen voor de aflossingsachterstand een nieuw aflosschema wordt opgesteld. De ontstane aflossingsachterstand wordt afgelost in maximaal de resterende looptijd van de oorspronkelijke schuld. Voor het overige gelden de voorwaarden die ook aan de eerste goedkeuring zijn gesteld.

De rente op de eigenwoningschuld is aftrekbaar op het moment waarop deze is betaald, verrekend, ter beschikking is gesteld of rentedragend is geworden. Een belastingplichtige kan de tijdens de betaalpauze verschuldigde rente alleen over het jaar 2021 in aftrek brengen, als:

 • hij deze rente alsnog (na de betaalpauze) in 2021 betaalt, óf
 • deze rente in 2021 is verrekend, ter beschikking is gesteld of rentedragend is geworden.
Bron: Ministerie van Financiën | besluit | nr. 2021-117469, Staatscourant 2021, Nr. 33905 | 29-06-2021

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

De aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 1 september 2021 zijn ingediend. Aanvankelijk gold 1 juli 2021 als uiterste datum. De uiterste datum voor de aanvraag is gewijzigd om te voorkomen dat de subsidie ambtshalve moet worden vastgesteld.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | besluit | Staatscourant 2021 nr. 33226 | 24-06-2021

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bekendgemaakt dat aanvragen voor de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 met ingang van 25 juni 2021 kunnen worden ingediend. De TVL geldt in het tweede kwartaal ook voor ondernemers die tussen 16 maart en 30 juni 2020 zijn gestart met hun bedrijf. De subsidie bedraagt 100% van de berekende vaste lasten. Voor mkb’ers is dit maximaal € 550.000 en voor grote bedrijven maximaal € 1,2 miljoen. Als referentieperiode geldt naar keuze van de aanvrager het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.

Bron: Overig | publicatie | 20-06-2021