Kamervragen steun aan bedrijven

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de voorwaarden voor steun aan bedrijven. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over het bedrijf Booking.com. 

De staatssecretaris verwijst naar het onlangs gepubliceerde afwegingskader voor steun aan individuele bedrijven. Steun moet worden aangewend voor behoud van economische activiteiten die van belang zijn voor Nederland. Dit uitgangspunt verdraagt zich niet met het uitkeren van dividenden en bonussen, de inkoop van eigen aandelen en/of ruime ontslagvergoedingen voor het management. Ondanks een beroep op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan het zijn dat bedrijven werknemers moeten ontslaan om de continuïteit van een onderneming te garanderen. De doelstelling van de NOW is dat werkgevers hun personeel zo veel mogelijk in dienst houden. Als een werkgever toch een aanvraag indient voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen wordt de uitkering uit de NOW gekort.

Op de vragen naar het gebruik door Booking.com van fiscaal aantrekkelijke regelingen, zoals de expatregeling en de innovatiebox of van belastingconstructies kan de staatssecretaris geen antwoord geven. Het is hem niet toegestaan om uitspraken te doen over de fiscale positie van een individuele belastingplichtige. Om die reden kan het kabinet zich dus ook niet uitlaten over de vraag of een individueel bedrijf gebruik heeft gemaakt van bijvoorbeeld de expatregeling of de innovatiebox en zo ja, hoeveel dit het bedrijf heeft opgeleverd.

Het noodpakket banen en economie ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis bevat meerdere maatregelen om ondernemers zo snel mogelijk hulp te bieden. Aan deze maatregelen zijn geen specifieke fiscale voorwaarden gesteld. In zijn algemeenheid merkt de staatssecretaris op dat het kabinet vanaf het begin van de kabinetsperiode belastingontwijking aanpakt. Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen die in werking zijn getreden of binnen afzienbare tijd in werking zullen treden.

Het kabinet beoordeelt de steunverzoeken van individuele bedrijven van geval tot geval. Hoe andere belanghebbenden zoals de kapitaalverschaffers delen in de risico’s en welke bijdrage ze leveren speelt daarbij een rol.

Bron: Ministerie van Financiƫn | publicatie | 2020Z07014 | 20-05-2020