Category Archives: Toeslagen

Kindgebonden budget per 1 januari 2024

De bedragen van het kindgebonden budget zijn per 1 januari 2024 verhoogd in verband met ondersteuning van de koopkracht. Het kindgebonden budget geldt voor gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar. Het kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen en van het aantal kinderen. Voor alleenstaande ouders met een verzamelinkomen tot € 26.820 en voor gezinnen met een verzamelinkomen tot € 35.850 is het kindgebonden budget maximaal. Vanaf genoemde inkomensbedragen wordt het kindgebonden budget verminderd met 6,75% van het meerdere inkomen. Het kindgebonden budget bedraagt maximaal € 2.436 per kind.

Er geldt een verhoging van het kindgebonden budget voor 12- tot 15-jarigen van € 694. De verhoging van het kindgebonden budget voor 16- en 17-jarigen is € 924. Ook de verhogingen worden verminderd als het inkomen hoger is dan het drempelinkomen. Voor een alleenstaande ouder geldt een verhoging van het kindgebonden budget van € 3.480.

Het recht op kindgebonden budget vervalt als het vermogen in box 3 op 1 januari te hoog is. Voor een alleenstaande ouder mag het vermogen op 1 januari niet meer bedragen dan € 140.213. Voor partners geldt dat het gezamenlijke vermogen niet meer dan € 170.301 mag bedragen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | wetswijziging | Staatsblad 2023, 489 | 21-12-2023

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 bekend gemaakt. De extra verhoging is de uitwerking van een door de Tweede Kamer aangenomen amendement op de begroting van het ministerie van SZW. Op 24 oktober is dit amendement door de Kamer aangenomen. De maximum uurprijs kinderopvang wordt met € 0,60 verhoogd tot € 10,25. De maximum uurprijs voor de buitenschoolse opvang gaat met € 0,82 omhoog naar € 9,12 en de maximum uurprijs voor gastouderopvang gaat met € 0,29 omhoog naar € 7,53.

Voor de extra verhoging op basis van het amendement moet het Besluit kinderopvangtoeslag worden gewijzigd. Een wijzigingsbesluit wordt met spoed opgesteld, maar zal niet eerder dan medio maart 2024 worden gepubliceerd.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 2023-0000542106 | 06-11-2023

Vermogensgrenzen 2024 zorgtoeslag

De minister van SZW heeft de bedragen van de vermogenstoets voor de zorgtoeslag voor 2024 gepubliceerd. Een alleenstaande heeft in 2024 geen recht op zorgtoeslag als zijn rendementsgrondslag voor box 3 meer dan € 140.213 bedraagt. Voor gehuwden en samenwonenden geldt dit bij een gezamenlijke rendementsgrondslag van meer dan € 177.301. Bij de bepaling van de rendementsgrondslag voor de zorgtoeslag wordt geen rekening gehouden met de vrijstelling voor groene beleggingen.

Bron: Ministerie VWS | besluit | 3703206-1054938-MEVA, Staatscourant 2023, Nr. 29706 | 31-10-2023

Belangenbehartiger

Het kabinet gaat een onafhankelijke belangenbehartiger benoemen voor de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. Deze belangenbehartiger gaat burgers en bedrijven helpen die in de uitvoering vastlopen met hun dossiers of die snel hulp nodig hebben omdat sprake is van ingrijpende (financiële) gevolgen. Als eerste stap benoemt het kabinet een kwartiermaker die ontwerpt hoe dit op een onafhankelijke wijze zou moeten worden vormgegeven. De rechtshulp moet zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van burgers en bedrijven. 

De te benoemen belangenbehartiger moet zorgen voor continue aandacht voor praktische rechtsbescherming binnen de uitvoering van beide diensten en dat burgers en bedrijven die vastlopen verder geholpen worden. Ook signaleert de belangenbehartiger structurele problemen, die voortkomen uit situaties waarin wet- en regelgeving die de Belastingdienst en Dienst Toeslagen uitvoeren knellen. 

Het kabinet streeft ernaar dat de belangenbehartiger in 2024 kan starten met zijn of haar werkzaamheden. 

Bron: Ministerie van Financiƫn | publicatie | 04-07-2023

Internetconsultatie wijziging Wet kinderopvang

De minister van SZW heeft een voorstel om de Wet kinderopvang te wijzigen ter consultatie gelegd. Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen ter verbetering van de gastouderopvang. De voorgestelde wijzigingen richten zich op drie onderwerpen:

  1. het gelijkstellen van verantwoorde gastouderopvang aan verantwoorde kinderopvang;
  2. het mogelijk maken om het aantal gastouderbureaus waar een gastouder bij aangesloten kan zijn te beperken; en
  3. het mogelijk maken van pedagogische begeleiding en coaching ter ondersteuning van gastouders.

Reageren op dit voorstel is mogelijk tot 10 juli 2023 op https://www.internetconsultatie.nl/voorstelvanwettotwijzigingwetkinderopvang/

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | wetsvoorstel | 06-06-2023

Maatregelen gastouderopvang aangekondigd

Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang, die vaak meer flexibiliteit biedt aan ouders dan de opvang in een kinderdagverblijf. Hoewel een grote groep gastouders hoogwaardige opvang biedt, is bij 20% van de gastouders sprake van lage pedagogische kwaliteit. Dat betekent dat kinderen in beperkte mate worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. De minister van SZW gaat daarom kwaliteitseisen stellen aan gastouders. Zo komen er verplichtingen voor gastouders om een pedagogisch werkplan op te stellen, om permanent te werken aan de ontwikkeling en om een achterwacht in te stellen. Om de kosten daarvan te dekken wordt de maximum uurprijs voor gastouderopvang in 2025 met € 0,21 verhoogd.

De Wet kinderopvang wordt in verband hiermee aangepast. Na internetconsultatie zal vermoedelijk begin 2024 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het is de bedoeling dat de wijzigingen per 2025 ingaan.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 04-06-2023

Voorlopige bedragen kinderopvang 2024

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van de minister van SZW om de vergoeding voor de kosten van kinderopvang in 2024 aan te passen. De maximumuurprijzen worden met 6,01% verhoogd. Voor dagopvang stijgt de maximumuurprijs naar € 9,65. Voor buitenschoolse opvang bedraagt de maximumuurprijs in 2024 € 8,30 en voor gastouderopvang € 7,24. Het voorstel wordt  voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 01-06-2023

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd. De nota van wijziging bevat een aantal inhoudelijke wijzigingen en een aantal redactionele aanpassingen.

In het wetsvoorstel is voorgesteld om ex-partners van een gedupeerde aanvrager van kinderopvangtoeslag een forfaitaire compensatie van € 10.000 te geven. Het is mogelijk dat iemand in relatie tot meerdere aanvragers van kinderopvangtoeslag kwalificeert als ex-partner. Door een aanpassing in de regeling moet worden voorkomen dat iemand meerdere keren de compensatie van € 10.000 kan ontvangen.

Op grond van de Wet hersteloperatie toeslagen komt ook de partner van een aanvrager van kinderopvangtoeslag in aanmerking voor kwijtschelding van bepaalde toeslagschulden en daarmee samenhangende bedragen. In de formulering van de peildatum is geen rekening gehouden met de situatie waarin sprake is van een tweede aanvrager die een partner of ex-partner heeft en een bedrag ontvangt van € 10.000 omdat diegene geen partner meer is van de eerste aanvrager op het moment van toekenning van het forfaitaire bedrag van € 30.000 aan de eerste aanvrager. Voorgesteld wordt deze omissie te herstellen.

In de nota van wijziging wordt een grondslag voorgesteld voor gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst/Toeslagen en de inspecteur of de ontvanger.

In de aanbiedingsbrief bij het wetsvoorstel is aangegeven dat de beslistermijnen kritisch worden bezien. Dit naar aanleiding van het advies van de Raad van State en een uitspraak van de rechtbank Midden Nederland. Het onderzoek naar haalbare beslistermijnen op aanvragen en bezwaarschriften is nog niet afgerond. Eventuele aanpassingen in beslistermijnen zullen in een aanvullend wetsvoorstel worden opgenomen.

Bron: Ministerie van Financiƫn | wetsvoorstel | 2023-0000122281 | 23-05-2023

Wetsvoorstel vereenvoudiging huurtoeslag

In het coalitieakkoord van het huidige kabinet is afgesproken om de toeslagen op termijn af te schaffen. Een stap in die richting is een hervorming en vereenvoudiging van de huurtoeslag. Bij de Tweede Kamer is nu een wetsvoorstel ingediend dat de huurtoeslag moet vereenvoudigen. Onderdeel van het wetsvoorstel is het afschaffen van de huurgrenzen als voorwaarde voor huurtoeslag. De leeftijd, waarop iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag, wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar. De bestaande subsidiëring van servicekosten wordt afgeschaft. De maandelijkse eigen bijdrage wordt met € 4 verhoogd.

Bron: Overig | wetsvoorstel | 16-02-2023

Alsnog aanpassing maximum uurprijzen kinderopvang

De minister van SZW heeft bekend gemaakt dat de maximum uurprijzen, waarop de kinderopvangtoeslag is gebaseerd, voor 2023 extra worden verhoogd. Dat betekent dat per 1 januari 2023 de volgende maximum uurprijzen gelden:

  1. voor dagopvang € 9,12;
  2. voor buitenschoolse opvang € 7,85; en
  3. voor gastouderopvang € 6,85.

De extra verhoging hangt samen met de hoge inflatie in 2022.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 2022-0000283411 | 19-12-2022