Toepassing 150-kilometercriterium

De 30%-regeling moet het bedrijfsleven beter in staat stellen om werknemers met een schaarse specifieke deskundigheid uit het buitenland aan te trekken. De regeling houdt in dat 30% van de totale bruto beloning als netto vergoeding kan worden uitbetaald. De regeling geldt alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Volgens de Hoge Raad moet aan de hand van de feiten worden beoordeeld of aan de op het moment van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst geldende voorwaarden is voldaan. Hof Den Haag was van oordeel dat het moment waarop de werkzaamheden beginnen, bepalend is voor de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

De procedure had betrekking op het per 1 januari 2012 ingevoerde 150-kilometercriterium. Dat criterium houdt in dat de 30%-regeling niet van toepassing is op een uit het buitenland aangeworven werknemer die voorafgaand aan zijn tewerkstelling in Nederland op niet meer dan 150 kilometer van de grens met Nederland woonde. Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat dit criterium niet geldt als de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2012 is gesloten. Op dat moment bestond het 150-kilometercriterium nog niet.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR20182201 Nr. 18/00288 | 06-12-2018