Category Archives: Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Tabel minimumloon per er maand, week en dag

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.635,60 € 377,45 € 75,49
20 jaar € 1.308,50 € 301,95 € 60,39
19 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29
18 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75
17 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82
16 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04
15 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65

Tabel minimumloon per uur

 

Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,49 € 8,39 € 6,30 € 5,25 € 4,15 € 3,62 € 3,15
38 uur € 9,94 € 7,95 € 5,96 € 4,97 € 3,93 € 3,43 € 2,99
40 uur € 9,44 € 7,55 € 5,67 € 4,72 € 3,73 € 3,26 € 2,84

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376).

Onterecht ontslag op staande voet

Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van registratie. De ontslagen werknemer bestreed het gegeven ontslag. Hof Den Bosch was van oordeel dat de werkgever terecht zwaar tilt aan een juiste registratie van werkzaamheden, maar dat van de door de werkgever gestelde fraude geen sprake was. De werknemer was wel onzorgvuldig geweest, maar had niet de bedoeling zichzelf te bevoordelen of de werkgever te benadelen. Het hof vond de door de werknemer gegeven verklaringen aannemelijk.

Eerder waren er door de direct-leidinggevende gesprekken gevoerd over door de medewerker geregistreerde uren en activiteiten. Daaruit bleek dat de administratie van de werknemer juist was. Volgens het hof had de werkgever daarom niet tot ontslag op staande voet mogen overgaan, maar de administratie eerst moeten controleren. De kantonrechter heeft het verzoek om vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst ten onrechte afgewezen. De werknemer verzocht niet om herstel van de arbeidsovereenkomst, maar in plaats daarvan om een billijke vergoeding. Het hof kende een vergoeding toe van € 25.000. Daarnaast had de werknemer recht op de zogenaamde gefixeerde schadevergoeding en de transitievergoeding. De gefixeerde schadevergoeding betreft het salaris over de periode van het ontslag op staande voet tot de dag waarop de arbeidsovereenkomst bij een regelmatige opzegging, dus rekening houdend met de geldende opzegtermijn, zou zijn geëindigd.

Bron: Hof Den Bosch | jurisprudentie | ECLINLGHSHE20183925, 200.239.298/01 | 27-09-2018

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Tabel minimumloon per er maand, week en dag

Leeftijd Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder € 1.594,20 € 367,00 € 73,58
21 jaar € 1.355,05 € 312,70 € 62,54
20 jaar € 1.115,95 € 257,55 € 51,51
19 jaar € 876,80 € 202,35 € 40,47
18 jaar € 757,25 € 174,75 € 34,95
17 jaar € 629,70 € 145,30 € 29,06
16 jaar € 550,00 € 126,95 € 25,39
15 jaar € 478,25 € 110,35 € 22,07

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt. Werkt u parttime? Dan geldt het minimumloon, maar uw salaris hangt af van hoeveel uur u per week werkt.

Tabel minimumloon per uur

Fulltime werkweek in bedrijf 22 jaar en ouder 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,22 € 8,69 € 7,16 € 5,63 € 4,86 € 4,04 € 3,53 € 3,07
38 uur € 9,69 € 8,23 € 6,78 € 5,33 € 4,40 € 3,83 € 3,35 € 2,91
40 uur € 9,20 € 7,82 € 6,44 € 5,06 € 4,37 € 3,64 € 3,18 € 2,76

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

Heeft u een werknemer in dienst die niet meer dan 125% van het wettelijk minimumloon voor een 23-jarige verdient en minimaal 1248 uur per jaar krijgt verloond? Dan kan het zijn dat u recht heeft op het zogeheten “lage-inkomensvoordeel” (LIV).
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Werkgevers leggen persoonlijke informatie van hun werknemers vast. Voor de verwerking van de persoonsgegevens gelden vanaf mei strengere regels. Hieronder de vier belangrijkste wijzigingen voor de werkgever:

1. Meer vastleggen
Elke organisatie moet kunnen aantonen dat zij in overeenstemming met de regels van de AVG handelen. Uw personeelsadministratie speelt hierbij een rol. Maar ook personeelsdossiers en uitwisseling van data met derden moeten beschermd worden. Met een verwerkingsregister kunt u bijhouden (en aantonen) wat er binnen uw organisatie gebeurt met de persoonsgegevens van uw werknemers. Overigens kunnen uw werknemers opvragen welke gegevens u van hen vastlegt. Gewenste correcties dient u vanzelfsprekend door te voeren.

2. Meer en vaker vernietigen
Bewaar gegevens niet langer dan nodig! Uitgangspunt van de AVG is ‘dataminimalisatie’: u mag niet meer gegevens vragen én vastleggen dan strikt noodzakelijk. Wanneer er geen doel of wettelijke grondslag (meer) aanwezig is moeten de gegevens worden vernietigd.

3. Fikse boete
Goed omgaan met de privacyregels is belangrijk. Houdt u zich niet aan de regels dan kan er een boete van maximaal 20 miljoen euro (of 4 procent van de totale wereldwijde omzet) opgelegd worden.

4. Privacy bescherming is altijd topprioriteit Houd bij alles in het oog dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Neem technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat u de privacy van uw werknemers goed beschermt. Stel uzelf bij elk nieuw HR project als eerste de vraag wat de risico’s zijn voor de privacy van uw werknemers en pas hier uw beleid en procedures op aan.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376)

Verplichte volmacht van werknemer bij inhouding loon

Door de volmachtvereisten uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) geldt voor alle werknemers dat zij een schriftelijke volmacht moeten tekenen als er inhoudingen op het loon plaatsvinden. Is er geen volmacht, dan is de inhouding nietig!

Het ondertekenen van deze volmacht geldt niet alleen voor werknemers die door de inhoudingen onder het Wettelijk Minimumloon uitkomen. In het Burgerlijk Wetboek staat namelijk dat alle inhoudingen op het loon nietig zijn, tenzij de werkgever hiervoor een schriftelijke volmacht heeft.
De volmacht moet ook op ieder moment weer kunnen worden ingetrokken en op de slarisstrook moet duidelijk blijken waarvoor de inhoudingen zijn.
Om toestemming te krijgen voor een inhouding, hoeft de werkgever niet een specifieke overeenkomst op te stellen en voor te leggen aan de werknemer. Een e-mail van de werknemer volstaat ook als volmacht.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376)

Geen basiscontract? Direct een boete!

Werkgevers moeten serieus aan de slag gaan met de wijzigingen van de Arbowet, anders krijgen ze met ingang van 1 september 2017 direct een boete opgelegd als ze niet beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener.

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet is met ingang van 1 september 2017 aangepast. Dat houdt in dat Inspectie SZW organisaties die niet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts, meteen een boete opleggen. Voor 1 september 2017 was het zo dat werkgevers die geen arbo-contract hadden, eerst een waarschuwing kregen en tijd om het alsnog in orde te maken. De aanpassing van de beleidsregel komt voort uit de wijzigingen in de Arbowet en het Arbobesluit die op 1 juli 2017 zijn ingegaan.
In de gewijzigde Arbowet staat dat organisaties per 1 juli 2017 moeten beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. De gewijzigde beleidsregel is van toepassing op alle nieuwe basiscontracten die per 1 juli 2017 zijn afgesloten. Organisaties krijgen ook een boete als het basiscontract geen afspraken bevat over de verzuimbegeleiding.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact op met een van onze loonspecialisten bij
Avanti P&O Services B.V. (0299-421376)

Prinsjesdag 2017

Hieronder de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2018:

– De eerste schijf van de vennootschapsbelasting (20%) wordt in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000;

– Voor innovatieve start-ups met een S&O-verklaring wordt het fiscaal aantrekkelijk om aandelenoptierechten aan werknemers toe te kennen. Bij het uitoefenen van de aandelenopties is het waardeverschil onder bepaalde voorwaarden maar voor 75% belast als loon van de werknemer;

– De inkeerregeling gaat verdwijnen. Zwartspaarders die vrijwillig aangifte doen krijgen vanaf 1 januari 2018 toch een boete. Nu kunt u nog binnen twee jaar zonder boete opbiechten;

– De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgt per 1 januari 2018 van 6,65% naar 6,90% van het loon;

– De premiekorting voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of arbeidsbeperkte werknemer vervalt. Hiervoor in de plaats komt een loonkostenvoordeel (LKV);

– Per 1 juli 2017 is het minimumjeugdloon verhoogd. Als u werknemers van 18 t/m 21 jaar in dienst heeft, krijgt u onder voorwaarden een compensatie. Voor werknemers van 22 jaar of ouder krijgt u mogelijk tegemoetkoming via het zogenoemde jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV);

– Per 1 januari 2018 vervalt de BTWlandbouwregeling. Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan hierdoor BTW betalen over al hun goederen en diensten.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376).

Briefgeheim

E-mail, WhatsApp en sms vallen straks onder briefgeheim

Het is algemeen bekend dat poststukken niet mogen worden geopend als deze niet aan u zijn geadresseerd en dus voor u zijn bestemd.

Tegenwoordig gaat echter de meeste communicatie digitaal. Hierdoor is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wijzigingsvoorstel van de grondwet dat dit “briefgeheim” wordt uitgebreid naar digitale communicatie, zoals WhatsApp, SMS en/of e-mail. Deze vormen van telecommunicatie krijgen dus voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid.

In artikel 13 van de Grondwet wordt nu nog gesproken van telefoon- en telegraafgeheim. Omdat dit niet meer van deze tijd is, is er een wetsvoorstel ingediend dat het briefgeheim van toepassing verklaart op zowel online als offline berichten. In het voorstel dat onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer staat nu: ‘Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.’ Dit geldt voortaan dus ook voor bijvoorbeeld WhatsApp, sms of e-mail. De plannen voor het nieuwe briefgeheim voor digitale communicatie gelden ook voor concept e-mails in mailboxen.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376).

Subsidie praktijken

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.
Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.

Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt.

Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend. Voor het school-, studiejaar 2016-2017 kunnen de aanvragen voor de subsidie worden ingediend tot uiterlijk 15 september 2017 17:00 uur.

Wilt u meer weten over de subsidie Praktijkleren of wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie? Neemt u dan gerust contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376).

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar.

Tabel minimumloon per maand, week en dag

Leeftijd Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder € 1.565,40 € 361,25 € 72,25
21 jaar € 1.330,60 € 307,05 € 61,41
20 jaar € 1.095,80 € 252,90 € 50,58
19 jaar € 860,95 € 198,70 € 39,74
18 jaar € 743,55 € 171,60 € 34,32
17 jaar € 618,35 € 142,70 € 28,54
16 jaar € 540,05 € 124,65 € 24,93
15 jaar € 469,60 € 108,40 € 21,68

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt. Werkt u parttime? Dan geldt het minimumloon, maar uw salaris hangt af van hoeveel uur u per week werkt.

Tabel minimumloon per uur

Fulltime werkweek in bedrijf 22 jaar en ouder 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,04 € 8,53 € 7,03 € 5,52 € 4,77 € 3,97 € 3,47 € 3,02
38 uur € 9,51 € 8,09 € 6,66 € 5,23 € 4,52 € 3,76 € 3,29 € 2,86
40 uur € 9,04 € 7,68 € 6,33 € 4,97 € 4,29 € 3,57 € 3,12 € 2,71

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

Heeft u een werknemer in dienst die niet meer dan 125% van het wettelijk minimumloon voor een 23-jarige verdient en minimaal 1248 uur per jaar krijgt verloond? Dan kan het zijn dat u recht heeft op het zogeheten “lage-inkomensvoordeel” (LIV).

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376).